Photographs │ BrightonRoyal Pavilion: North Gate

Photograph of the North Gate, the Royal Pavilion, Brighton.