Photographs │ GreifswaldDom St Nikolai

Photograph — Germany: Greifswald — Dom St Nikolai